Dybere ind i arabisk grammatik: Syntaks og morfologi – del 1

Mufti Imran bin Munir Husayn Leave a Comment

Introduktion

Studiet af arabisk grammatik (‘ilm al-nahw) er et af de vigtigste og essentielle studier, inden for den islamiske tradition, da de primære kildetekster (Koranen og Hadith-litteraturen) samt de tidligste værker inden for de forskellige islamiske videnskaber, blev skrevet på arabisk.

Ligesom arabisk er det liturgiske sprog inden for islam, således er arabisk også lærdommen og faglighedens sprog inden for de klassiske islamiske videnskaber.

Hvis man ønsker at studere Koranen eller Profeten Muhammads ﷺ liv og udtalelser, samt alle de øvrige islamiske videnskaber, på deres originale sprog, uden at være afhængig af tilfældige oversættere og deres tolkninger, er studiet af arabisk grammatik ganske enkelt uomgængeligt.

Studier inden for arabisk deles op i flere subvidenskaber, der hver beskæftiger sig med forskellige aspekter af sproget. Arabisk grammatik (‘ilm al-nahw) dækker syntaksen, mens arabisk morfologi (‘ilm al-sarf) dækker over bøjninger og afledninger af ord fra andre ord eller deres rødder.

Dette kursus

I dette kursus gennemgår vi både syntaks og morfologi på baggrund af indholdet i nogle udvalgte værker, herunder al-Naḥw al-Wāḍiḥ, Imdād al-Naḥw, Imdād al-Ṣarf, al-Kawākib al-Durrīyyah ‘ala al-Mutammimah al-Ājurrūmīyyah samt al-Naḥw al-Kabīr.

Vi bygger således videre på modul 1, som gav en grundlæggende introduktion og indblik i primært syntaks (naḥw), hvilket vi i dette modul udvider med yderligere detaljer i gennemgangen af de relevante emner, foruden et større fokus på morfologi (ṣarf).

Hvad du vil lære

  1. Dybere indblik i detaljerne inden for arabisk syntaks (naḥw)
  2. Færdigheder i at kunne fremføre en formel grammatisk analyse af syntaks (i‘rāb)
  3. Indblik i reglerne og bøjningerne inden for arabisk morfologi (ṣarf)
  4. Indblik i de forskellige typer af verber samt de udvidede verbale former (mazīd fīh)
  5. Færdigheder i at kunne fremføre en formel morfologisk analyse af arabiske ord

En del af vores grunduddannelse

Dette kursus, Dybere ind i arabisk grammatik: Syntaks og morfologi – del 1, udgør modul 2 af IslamAkademiets Grunduddannelse i arabisk grammatik.

Det er et krav for hvert efterfølgende modul, at man har kompetencer svarende til modulet før det. Således er det et krav at man skal have kompetencer svarende til modul 1, før man kan tilmelde sig modul 2, og at man skal have bestået modul 2, før man kan tilmelde sig modul 3, da modul 2-3 hænger sammen. På samme vis hænger modul 4-5 sammen og adgang til modul 4 forudsætter at man har bestået både modul 2-3, mens adgang til modul 5 forudsætter, at man har bestået modul 4.

De øvrige fire moduler er:

Modul 1: Introduktion til arabisk grammatik: al-Ājurrūmīyyah forklaret

Modul 3: Dybere ind i arabisk grammatik: Syntaks og morfologi – del 2

Modul 4: Specialisering i arabisk grammatik 1

Modul 5: Specialisering i arabisk grammatik 2

Har man kompetencer inden for arabisk grammatik i forvejen, kan man rette henvendelse til administrationen for at drøfte muligheder for tilmelding på et passende niveau.

Gældende reglement

Se relevant studieinfo

Kompetencekrav for deltagelse

Det forventes, at studerende, der ønsker at tilmelde sig kurset, har indblik i det arabiske sprog grundlæggende syntaks og indblik i den grammatiske terminologi på arabisk samt har færdigheder i at kunne lave en basal grammatisk analyse på simple sætninger. Derudover forventes det, at man er i stand til at artikulere arabisk og kan høre hvad der bliver sagt eller læst op. Man behøver ikke kunne tale arabisk flydende for at deltage i kurset.

Det helt optimale er at man har bestået modul 1 i uddannelsesforløbet, men såfremt man har kompetencer svarende til det niveau, er der mulighed for at kunne tilmelde sig kurset alligevel.

Opstart: Lørdag d. 26. september 2020
Live undervisning: Hver lørdag fra kl. 19:00 – 20:30 (optages)
Estimeret varighed: 13 lektioner + mundtlig samt skriftlig eksamen (16 uger)
Sværhedsgrad: Mellemniveau
Kategori: Arabisk
Uddannelse: Modul 2 af Grunduddannelse i arabisk grammatik

Kursusunderviser

Mufti Imran bin Munir Husayn Underviser

Mufti Imran bin Munir Husayn er en uddannet dansk-muslimsk lærd, som er opvokset i København og som igennem mere end et årti har beskæftiget sig med islamiske studier og har undervist børn og unge siden 2005. Han er kendt af mange i Danmark som en særdeles aktiv islamisk intellektuel, som foruden at undervise en generation af unge muslimske imamer og lærde, holder sig beskæftiget med at forfatte og oversætte islamisk faglitteratur. Mufti Imran bin Munir Husayn har en kandidatgrad i islamiske studier fra Københavns Universitet og har en bachelor i arabisk-retorik. Han har sideløbende gennemført det islamiske dars al-nizami-studium og har endvidere afsluttet sin specialisering inden for islamisk jura (takhassus fi al-ifta’) i 2016 og opnået autorisation som en retslærd (mufti) med tilladelse (ijazah) til formelt at besvare spørgsmål relateret til islam.

  • Tilmeldingen lukkede den 3. oktober 2020.