Studieteknik

8. juni 2017

Introduktion

Al lovprisning tilkommer Verdnernes Herre, og fred og velsignelser være med vor Mester Profeten Muhammad og hans rene familie og alle hans ædle ledsagere.

At søge viden er en ædel og ophøjet handling, som er pålagt enhver muslimsk kvinde og mand. Dens vigtighed kan ikke understreges tilstrækkeligt. Tilegnelse af islamisk lærdom er midlet til at udvikle sig selv som person og som muslim, og gavner én i både dette liv såvel som i det hinsidige. Viden opstås ved at studere og for at være en succesfuld studerende kræves at man bruger nogle redskaber, og disse kan man træne op.

Grundlæggende principper for indlæring

Planlægning

Planlæg din tid med omhu, således at du ikke forsømmer undervisningen. Du vælger, om du sidder i stuen og ser tv, eller om du forbereder dig til at deltage i undervisningen. Det er op til dig selv hvilket udbytte du vil have af undervisningen. Der er mange gøremål i dagligdagen og der skal også bruges tid og energi på hjemmearbejdet, så hvis du vil nå det hele, bliver du nødt til både at planlægge din tid og få nogle gode arbejdsvaner.

Motivation

Man lærer bedst hvis man har lyst til at lære. Man kan spørge sig selv: hvorfor vil jeg gennemføre dette kursus? Hvad er formålet? Hvis man har svar på disse spørgsmål, har man en motivation der driver én til at opnå det sigtede mål. Prioriter dit liv: At opnå islamisk lærdom bør være din første prioritet.

Mange studerende mister motivationen, hvis de finder et fag vanskeligt eller kedeligt. Det er vigtigt, at du overvinder dig selv og arbejder med faget ved at diskutere de vanskelige områder med din lærer og dine medstuderende, så din interesse og din motivation vender tilbage.

Selvdisciplin

Som studerende på et hold hvor der er fjernundervisning kræver det uden tvivl selvdisciplin. Det hænger i høj grad sammen med planlægning af sin hverdag. Man kan tit udsætte sig selv for at have lavet en masse aftaler, og senere komme i tanke om at man egentlig skulle have deltaget til undervisningen.

For at få noget ud af undervisningen er det nødvendigt, at du møder velforberedt til timerne. Det forventes, at du er koncentreret i timerne, hvilket nogle gange kan være svært, men det er en nødvendighed for at kunne deltage aktivt i timerne.

Det er vigtigt at man befinder sig et studievenligt sted når man deltager i undervisningen. Dette gøres ved at afkoble sig fra alle andre aktiviteter som man normalt beskæftiger sig med.

Man kan let komme ud for at sidde og tjekke mails, eller måske sidde og snakke med personerne rundt omkring én, mens underviseren uddeler guldkorn, som man sandsynligvis går glip af. Det er på dette tidspunkt at man bør tænke over hvorfor man er til stede til undervisningen. Ud af ugens 168 timer bør man kunne undvære sine andre aktiviteter mens undervisningens står på.

Har du problemer efter at have gennemgået teksten, skal du sige det til underviseren. Du kan eventuelt snakke med dine medstuderende efter lektionen, så I alle i fællesskab kan bede om en ny forklaring. Det giver læreren mulighed for at gøre noget særligt ud af dit (og muligvis også andres) problem, og du kan tage gode notater.

Koncentration og aktiv deltagelse

Lytteevne

Den studerendes lytteevner er vigtige for dette åbner mange døre for at tilegne sig betydningsfulde tanker som vil udvikle din forståelse for emnet. Derfor er det nødvendigt at fokusere på hvert evigt eneste ord som læreren siger i løbet af lektionen. Dette vil gøre studiet mere effektivt og man vil få et større udbytte fra undervisningen.

For at udvikle sine lytteevner skal man ville være en god lytter. Man kan blive en god lytter ved at have læst på lektien og lavet de opgaver der måtte være inden lektionens begyndelse. Det er også en absolut nødvendighed at læse notaterne som du har skrevet under undervisningen.

Som en studerende er det også nødvendigt at være følelsesmæssigt klar til at lytte. Motivationen er grundlaget for at kunne opnå det bedste resultat. Det er også vigtigt for dig at være opmærksom på hvilket formål du har med at deltage i undervisningen og lytte.

Ligeledes er det også essentielt at du lytter med et åbent sind, for dette vil medføre en mere omfattende forståelse.

Koncentration

Opmærksomhed er også en betydelig faktor for at forbedre dine lytteevner:

Forsikrer dig at hele din samlede opmærksomhed er fokuseret på hvad læreren diskuterer, uden at lade dig distrahere af en eller anden form for forstyrrelse.

Dette er for at få det bedste ud af undervisningen.

Sult, søvnmangel og larm omkring dig kan også forårsage manglende koncentration. Sørg altid for at have disse i orden, da du ellers vil blive distraheret fra undervisningen. Desuden bør man lukke og slukke for alt det som ikke har med undervisningen at gøre, mens man deltager i en online session.

Det er især nemt at blive distraheret når man har fjernundervisning via Internet, hvor læreren altså ikke har en anelse om hvad man laver. Det kræver i høj grad selvdisciplin at kunne studere opmærksomt via online undervisning, men selvom det kan være svært bør man ikke fortvivle og løbe væk fra ansvaret. Hvor der er vilje, er der vej, og dette bør man fastholde.

Hvis man forsømmer deltagelse eller sit hjemmearbejde (i form af opgaver eller læsning) vil det medføre lav koncentration ved deltagelse i undervisningen. Man vil føle at læreren formidler sig på et sprog eller taler om emner som man ikke forstår. Det er altså en ond cirkel, hvor man altså nemt kan komme til at miste interessen.

Deltag i undervisningen som en aktiv og engageret lytter. På denne måde kan du være mere effektiv og passende evaluere informationen som du har modtaget:

Vis dig selv og underviseren at du forsøger at sætte dig ind i emnet. Der er intet bedre for en underviser end at se engagerede elever. Gør det klart for dig selv; hvad ved jeg og hvad ved jeg ikke om dette emne? Stil spørgsmål om det som du er tvivl om.

Som en lærd udtrykte så smukt: Viden er en lås, og dens nøgle er spørgsmål.

At forbedre sin koncentration sker ikke fra den ene dag til den anden, så øv dig fra nu af og se hvordan det virker for dig. Skriv de vise ord bag øret: Øvelse gør mester.

Notatteknik

En kunst

Underviseren gennemgår centrale dele af lektionens emne.  Når du tager notater, skaber du et personligt produkt, der hjælper dig med at fastholde og genkalde de informationer, du skal huske – du udvælger altså de ting, du skal huske. At vælge det rigtige kræver, at du kan lytte til og forstå den information, der gives, analysere den og til sidst udvælge det, der skal huskes.

Notater er et hjælpemiddel til at få sat begreber på plads, så du kan perspektivere og repetere meningsindholdet. Begreberne skal sættes i forbindelse med hinanden – så der skabes en rød tråd.

Der er mange årsager til hvorfor man bør tage notater, og blandt disse er følgende:

 • De sammenfatter det hørte og læste i koncentreret form
 • De omformer information til anvendelig viden
 • De resulterer i overblik over det gennemgåede, og hurtig repetition af det.
 • Man er aktiv i undervisningen, som resultat af koncentreret arbejde. Man undgår dermed at blive distraheret af fjerne tanker eller andre aktiviteter.
 • Man udvikler sit eget arkiveringssystem af viden (som man kan slå op i senere) som nuancerer pensum.

Hvad er gode notater?

Ved notatskrivning flytter man fokus fra ord til meningen med ordene – på denne måde sammenfatter man det centrale indhold i egne ord.

Der findes to typer af noter: noter til tekst og noter til undervisning.

Noter til tekst

At skriver noter til en tekst består af følgende dele:

 • Understregning af det væsentlige i en tekst: Gennemlæs teksten to gange. Første gennemlæsning for at forstå teksten. Anden gennemlæsning for at understrege.
 • Omskriv det centrale af den understregede tekst i margenen.
 • Skriv et kort referat af teksten.
 • Stil spørgsmål til teksten.
 • Svar på de til teksten stillede spørgsmål.

Noter til undervisning

At skriver noter til undervisning består af følgende dele:

 • At hæfte sig ved det centrale i undervisningen: Dette betyder at du skal afvente situationen, og først notere når du har forstået
 • At man er bevidst om at notatskrivning består af de følgende elementer: At lytte/læse, forstå, vurdere og sammenfatte indholdet for dermed at notere det med kortfattede og præcise forklaringer.
 • At lave plads i dine notater til underviserens tilføjelser og sidespring.

Klassiske faldgruber ved notatskrivning

 • At understrege for meget i fare for at miste noget.
 • At skrive næsten alt ned som en afskrift.
 • At gengive uden at bearbejde med egne ord som en båndoptager.
 • At man ukritisk noterer stikord som man ikke forstår bagefter.
 • At man taber tråden mens man noterer. (Lav evt. mere plads på papiret)
 • At man overlader ansvaret til andre ved at stoppe notatskrivning, når underviseren udleverer materiale

Eksempel på traditionel notatside

Overskrift Indhold Spørgsmål
     

Hukommelse

Det er den menneskelige natur at være glemsom. Glemsomhed er noget der varierer fra person til person i forhold til ens individuelle natur; nogle kan være mere glemsomme end andre. Nogle af de ting der kan hjælpe med at bekæmpe glemsomhed er følgende:

At holde sig fra at synde det at synde resulterer i dårlig hukommelse og manglende evne for at genoptræne (den opnåede) viden. Syndernes mørke kan ikke eksistere sammen med videns lys.

De følgende ord blev tilskrevet Imam al-Shāfī‘i (Allāh være ham nådig):

»Jeg beklagede mig til Wakī‘ om min dårlige hukommelse, så han anbefalede mig at undgå synder, for i sandhed er god hukommelse en belønning fra Allāh, og en belønning fra Allāh gives ikke til den der begår synder«

I en anden beretning er noget lignende overleveret:

al-Khatīb har i al-Jāmi‘ berettet at Yahya ibn Yahya sagde:

»En mand spurgte Imam Mālik ibn Anas: »Oh Abu ‘Abdullah! Er der noget der kan forbedre min hukommelse?« Han sagde: »Hvis noget kan forbedre den, er det opgivelse af synd.«

Når en person begår en synd, overvælder den ham, og det leder til bekymring og sorg som holder ham beskæftiget således at han tænker på hvad han har gjort. Dette dulmer hans sanser og distraherer ham fra mange gavnlige sager, og dette inkluderer søgen efter viden.

Imam al-Zarnūjī sagde om dette:

»Endvidere, blandt de ting der bringer glemsomhed er forsyndelse, at begå mange synder, at give ly til bekymring og uro over verdslige anliggender, og at være distraheret af mange beskæftigelser og hengivelser. […] Verdslige bekymringer skaber mørke i hjertet, men [vær] bekymret om det hinsides da det bringer lys i hjertet. [Dette lys] bliver tydeliggjort igennem bønnen. Bekymring for verdslige anliggender forhindrer én i at gøre godt, mens bekymring om det hinsides tilskynder én til at gøre det gode, hvilket beskæftigelse med bønnen med ydmyghedens ånd og sindets tilstedeværelse også gør.«

At ihukomme Allāh (Den Ophøjede og Strålende) hyppigt ved at recitere forskellige former af ihukommelse (dhikr): tasbīh (ved at sige »SubhānAllāh«), tahmīd (ved at sige »al-hamdu Lillah«), tahlīl (ved at sige »Lā illāha illaLlah«) og takbīr (ved at sige »Allāhu akbar«) etc.

Allah (Den Strålende og Ophøjede) sagde i den hellige Bog:

»Og ihukom Allāh når du glemmer« (al-Kahf 18:24)

Man bør udføre flere frivillige bønner om natten, og recitere Koranen og derudover sende fredshilsner på Allahs elskede Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) det meste af sin tid:

Imām al-Zarnūji skriver:

»De mest indflydelsesrige faktorer i [at styrke] hukommelse er flittighed og engagement. At reducere sit forbrug, [at forøge] bøn om natten og at læse Koranen er også faktorer for at [forbedre] sin hukommelse. Det er blevet sagt, at intet forøger bevarelsen af hukommelse mere end at læse Koranen stille; og at læse Koranen stille er mest fortrinligt, for [Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham)] sagde: »Den mest fortrinlige gerning blandt mit folk er at recitere Koranen stille.«« (Ta’līm al-muta‘alim, Instructions of the student)

Han nævner en anden meget vigtig pointe i dette; nemlig at man skal engagere sig i sit studie, og være pligtopfyldende. Man skal være tålmodig med det, som man studerer da man ikke kan lære alt på én gang. Man bør repetere hvad man forsøger at memorere, og gennemgå det med sig selv (evt. sammen med andre også) regelmæssigt. Selvdisciplin er en meget essentiel egenskab, når man er studerende, som enhver bør forsøge at opnå.

At man nedsætter sit forbrug af madvarer, og ikke spiser meget (især syrligt) mad, da dette medfører til at man sover meget, og bliver doven, og dette dulmer sanserne.

Derudover risikerer man fysiske sygdomme. De fleste sygdomme som man ser rundt og omkring, opstår fra mad og drikke. Man bør derfor holde sig til Profetens (Allahs fred og velsignelser være med ham) sædvane og nøjes med at fylde kun en tredjedel af sin mavesæk med føde.

Nogle lærde har nævnt bestemte fødevarer som styrker hukommelsen, såsom at drikke honning, at spise rosiner, mandler og lignende.

Imam al-Zuhri sagde:

»Spis honning fordi det er godt for hukommelsen.« (Ibn al-Qayyim, al-Tibb al-Nabawi)

Han sagde også:

»Den der vil memorere hadith bør spise rosiner« (al-Khatīb, al-Jami’).

Om elementer der styrker hukommelse nævnte Imam al-Zarnūjī:

»At bruge miswak, at drikke honning, […] og at spise enogtyve rosiner om dagen på tom mave frembringer god hukommelse, eftersom [at disse ting] helbreder mange ildebefindende og sygdomme. At spise de ting som reducerer flegma og kropslig væske, forøger hukommelsen….« (al-Zarnūjī, Ta‘līm al-Muta‘allim).

Kopsætning (al-hijāma) af hovedet styrker hukommelsen og reducerer glemsomheden, som Ibn al-Qayyim nævner i sit værk al-Tibb al-Nabawi (den profetiske medicin).

Værket »Ta‘līm al-Muta‘alim (Instruction of the student – methods of learning)« af Imām al-Zarnūjī (Allah være ham nådig) kan anbefales, og ligeledes »al-Tibb al-Nabawi (the Medicine of the Prophet)« af Ibn al-Qayyim.

Derudover styrker nedenstående også hukommelsen:

»Zink styrker hukommelses– og koncentrationsevnen. Denne findes i fisk, skaldyr, kornprodukter (f.eks. gryn og brød) og bælgfrugter (f.eks. bønner og ærter)

»Riboflavin (vitamin B2) styrker hukommelsen. Dette findes i indmad (især lever), mandler, bælgfrugter (f.eks. bønner og ærter) og kød.

Hvad angår koncentrationsevnen:

»Bor er et spormineral, der påvirker hjernens elektriske aktivitet, hvorved (blandt andet) koncentrationsevnen styrkes. Denne findes i frugt, nødder, broccoli og bælgfrugter (f.eks. bønner og ærter).

Må Allah forøge os i retskaffen viden og handlinger, og styrke vores hukommelse og koncentration, og ligeledes vores kærlighed til Allah og Hans elskede Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham).

Allahs fred og velsignelser være med vor Mester, Profeten Muhammad, hans noble familie og ædle ledsagere, og hans følger.